۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

هشتاد و دومین جلسه شورای آموزشی دانشکده پزشکی  با حضور اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده مورخ 1403/02/04 در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد.