۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

به مناسب روز علوم آزمایشگاهی از کارشناسان آزمایشگاه های دانشکده پزشکی تجلیل و قدردانی شد