۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

هشتاد وسومین جلسه شورای آموزشی دانشکده پزشکی و کمیته برنامه ریزی درسی  با حضور اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده مورخ 1403/03/06 در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد.