۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

"بسمه تعالی "

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

معرفی

کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی، به عنوان یکی از کمیته های اقماری کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، در سال 1398 تشکیل شد.

اهداف

1 .تربیت پزشک پژوهشگر با تفکر خالق و نگاه نقادانه

2 .انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با حوزه طبابت برای افزایش کارایی پزشکان آینده

3 .برگزاری کارگاه ها و سمینار هایی برای آشنایی بیشتر دانشجویان پزشکی عمومی با بیماری ها و مشکالت مختص ناحیه جنوب کرمان

4 .حمایت و هدایت فعالیت های پژوهشی با هدف رفع مشکالت حوزه طبابت در منطقه جنوب کرمان

5.ایجاد ارتباط بین دانشجویان و ارائه فعالیت های پژوهشی به صورت تیمی

6 .ایجاد ارتباط بین دانشگاهی و بین المللی برای انتقال تجربیات

7 .ارتباط پژوهش محورانه بیشتر دانشجویان پزشکی عمومی با اساتید علوم پایه و بالینی