۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

تعداد کل واحد های درسی دوره پزشکی عمومی

دروس عمومی

24 واحد

دروس اختصاصی( پایه الزامی)

 69/5 واحد

دروس اختصاصی (تخصصی الزامی)

177/5 واحد

دروس اختصاصی انتخابی 

16 واحد

پایان نامه

6 واحد

جمع

293 واحد

 

دوره ها

تعداد واحد های گذرانده برای اتمام دوره

مرحله اول (علوم پایه)

دروس عمومی:حداقل 8 واحد از 24 واحد الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی

دروس پایه: حداقل 5/46 واحد از 5/69 واحد پایه الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی

ورود به مرحله مقدمات بالینی منوط به کسب نمره قبولی در آزمون جامع علوم پایه است.

 

مرحله دوم (مقدمات بالینی)

تعداد واحد های اختصاصی مرحله مقدمات بالینی : 29 واحد

تعداد واحد های شناور بین مراحل علوم پایه و مقدمات بالینی : 15 واحد از دروس پایه

مرحله سوم (کارآموزی)

تعداد واحد های نظری خاص مرحله کارآموزی (الزامی): 31 واحد

تعداد واحد های کارآموزی بالینی (الزامی) :63 واحد (معادل 21 ماه)

تعداد واحد های شناور بین مقدمات بالینی و کارآموزی (الزامی): 7 واحد از دروس تخصصی

مرحله چهارم (کارورزی)

طول مرحله کارورزی: 18 ماه

تعداد واحد الزامی کارورزی : 56 واحد