۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

باسمه تعالی

معاونت پژوهشی در تلاش است با استعانت از خداوند متعال و از طریق همکاری مستمر با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در اموری 

از جمله :

مشارکت در راه اندازی مراکز تحقیقاتی، برگزاری کارگاه ها و کنگره های پژوهشی ، راه اندازی کمیته تحقیقات دانشجویی ، همکاری های پژوهشی با اعضای هیئت علمی و دانشجویان، راه اندازی ژورنال کلاب ها و نظارت مستمر در برگزاری آنها ، تشکیل منظم شورای پژوهشی و همکاری با واحد های پژوهشی مراکز آموزش درمانی و واحد پایان نامه ها در جهت ارتقاء حوزه پژوهشی دانشکده گام بردارد.

 

اعضا

معاون پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی بالینی

کارشناس پژوهشی