۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمة الزهرا یزدی نژاد

رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس:43318564-034

 

شرح وظائف:

1- دريافت دستور و برنامه کار از رياست دانشكده

2- تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رئيس دانشكده

3- آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و کميسيونهايي که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل ميشود

4- راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده 

5- تعيين وقت براي ارباب رجوع 

6- تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي اداري

7- تهيه گزارش ازکارهاي انجام شده

8- انجام ديگرکارهاي محوله برابر دستور رئيس دانشكده